• Bitfinex-BTC 1.44% $3350.00 Vol:$73,364,973

  3539,3523,3702,3682,3583,3587,3533,3499,3520,3433,3428,3419,3474,3508,3543,3524,3462,3504,3486,3373,3368,3358,3259,3304,3302,3259,3247,3284,3350.00

 • Binance-BTC 1.02% $3271.99 Vol:$106,444,968

  3434,3444,3597,3584,3484,3501,3438,3409,3431,3369,3371,3366,3405,3419,3453,3434,3390,3420,3393,3317,3317,3304,3214,3238,3240,3201,3183,3217,3271.99

 • Bithumb-BTC 0.38% $3251.11 Vol:$10,364,295

  3460,3456,3606,3605,3492,3518,3450,3423,3438,3379,3379,3380,3405,3419,3461,3442,3407,3428,3406,3324,3319,3297,3214,3233,3237,3188,3182,3202,3251.11

 • ETH/Bitfinex 2.99% $88.68 Vol:$28,293,072

  93.77,92.88,98.98,96.83,93.20,93.53,92.18,91.77,92.20,88.83,88.36,88.59,90.51,91.73,92.58,91.55,90.40,92.53,92.09,88.10,88.01,87.63,84.85,85.61,85.99,84.98,84.24,85.80,88.68

 • OKEX-ETH 2.46% $86.57 Vol:$48,923,511

  91.16,90.70,96.24,94.42,90.83,91.55,89.75,89.57,90.02,87.28,87.06,87.20,88.66,89.33,90.09,89.20,88.52,90.36,89.54,86.80,86.06,86.06,83.79,84.18,84.44,83.63,82.61,84.10,86.57

 • OKEX-EOS 3.78% $1.92 Vol:$71,408,064

  1.78,1.82,2.06,2.03,1.92,2.00,1.93,1.89,1.86,1.83,1.82,1.81,1.86,1.91,1.99,1.93,1.92,1.96,1.93,1.86,1.83,1.83,1.77,1.83,1.84,1.83,1.81,1.89,1.92

 

Currency

Conditions:

Clear All

#NameMarket cap  PriceCirculating
Supply
Volume(24h)Chg%
(24h)
Price Graph(7d)
201 SONM SONM $6,369,152 $0.0177 359,600,000 $83,995 0.17% 0.0194,0.0197,0.0220,0.0215,0.0204,0.0204,0.0199,0.0197,0.0200,0.0194,0.0198,0.0193,0.0196,0.0197,0.0199,0.0196,0.0193,0.0196,0.0194,0.0182,0.0180,0.0181,0.0174,0.0174,0.0177,0.0173,0.0170,0.0171
202 TIME NEW BANK TIME NEW BANK $6,362,038 $0.002813 2,261,619,182* $616,322 3.29% 0.003202,0.003007,0.003147,0.003101,0.003028,0.003008,0.002940,0.002899,0.002898,0.002794,0.002810,0.002859,0.002879,0.002896,0.002922,0.002876,0.002823,0.003000,0.002991,0.002881,0.002989,0.002873,0.002747,0.002769,0.002723,0.002670,0.002689,0.002735
203 ADEX ADEX $6,346,014 $0.0864 73,430,701 $236,967 2.15% 0.0854,0.0861,0.0919,0.1055,0.0982,0.0992,0.0971,0.0944,0.0893,0.0892,0.0900,0.0896,0.0885,0.0893,0.0899,0.0933,0.0917,0.0935,0.0924,0.0923,0.0893,0.0880,0.0851,0.0854,0.0840,0.0826,0.0812,0.0831
204 VIACOIN VIACOIN $6,085,844 $0.2633 23,113,717 $54,795 2.61% 0.2750,0.2810,0.2945,0.2924,0.2805,0.2836,0.2756,0.2716,0.2719,0.2679,0.2748,0.2703,0.2706,0.2736,0.2785,0.2755,0.2734,0.2802,0.2719,0.2648,0.2662,0.2617,0.2562,0.2575,0.2568,0.2533,0.2521,0.2577
205 GENARO NETWORK GENARO NETWORK $5,932,435 $0.0254 233,709,608* $1,379,512 61.83% 0.0204,0.0176,0.0274,0.0218,0.0174,0.0188,0.0180,0.0180,0.0333,0.0187,0.0192,0.0189,0.0188,0.0183,0.0177,0.0179,0.0184,0.0169,0.0181,0.0168,0.0170,0.0166,0.0159,0.0158,0.0157,0.0207,0.0248,0.0276
206 STAKENET STAKENET $5,901,240 $0.0743 79,436,938* $54,836 2.1% 0.0909,0.0901,0.0923,0.0896,0.0889,0.0861,0.0859,0.0853,0.0847,0.0821,0.0835,0.0820,0.0827,0.0804,0.0820,0.0799,0.0799,0.0804,0.0804,0.0774,0.0760,0.0741,0.0691,0.0713,0.0728,0.0717,0.0699,0.0721
207 UNITEDBITCOIN UNITEDBITCOIN $5,844,223 $0.974 6,000,000* $10,192,327 1.68% 1.06,1.04,1.15,1.02,1.04,1.08,1.02,1.07,1.05,1.08,1.13,1.13,0.9912,0.9928,0.9919,1.07,1.04,1.03,0.9636,1.06,1.01,1.02,1.03,0.9815,1.02,1.03,1.02,0.9696
208 COVESTING COVESTING $5,809,081 $0.3319 17,500,000 $4,197 0.87% 0.3492,0.3540,0.3599,0.3607,0.3424,0.3443,0.3444,0.3423,0.3584,0.3405,0.3295,0.3309,0.3500,0.3439,0.3375,0.3340,0.3370,0.3507,0.3361,0.3349,0.3388,0.3262,0.3240,0.3292,0.3291,0.3249,0.3321,0.3340
209 INT CHAIN INT CHAIN $5,782,698 $0.0231 250,000,000 $1,041,428 2.12% 0.0209,0.0212,0.0217,0.0218,0.0216,0.0209,0.0214,0.0214,0.0210,0.0220,0.0221,0.0220,0.0218,0.0228,0.0232,0.0222,0.0225,0.0236,0.0233,0.0234,0.0246,0.0281,0.0235,0.0229,0.0232,0.0235,0.0235,0.0230
210 BITCORE BITCORE $5,741,668 $0.3463 16,579,544 $196,336 24.79% 0.2747,0.2781,0.2890,0.2865,0.2900,0.2896,0.2898,0.2884,0.2846,0.2809,0.2768,0.2796,0.2829,0.2912,0.2921,0.2928,0.2910,0.2927,0.2869,0.2847,0.2838,0.2836,0.2835,0.2781,0.2779,0.2758,0.3038,0.3420
211 CASHAA CASHAA $5,719,749 $0.009464 604,355,312 $82,750 1.03% 0.0110,0.0106,0.009219,0.005692,0.009911,0.0106,0.0104,0.005586,0.0109,0.0107,0.009970,0.0103,0.0110,0.0117,0.0116,0.0105,0.0103,0.0115,0.0112,0.006769,0.0109,0.007620,0.009821,0.006725,0.009357,0.008831,0.007471,0.007384
212 ORIGINTRAIL ORIGINTRAIL $5,713,926 $0.02 285,441,996 $3,594 -0.54% 0.0210,0.0208,0.0215,0.0214,0.0204,0.0206,0.0203,0.0203,0.0207,0.0199,0.0200,0.0197,0.0209,0.0209,0.0210,0.0209,0.0203,0.0210,0.0210,0.0201,0.0202,0.0203,0.0197,0.0201,0.0201,0.0193,0.0196,0.0196
213 COUNTERPARTY COUNTERPARTY $5,681,714 $2.17 2,616,531* $9,207 4.71% 2.16,2.18,2.21,2.97,2.73,2.79,2.55,2.40,2.32,2.20,2.25,2.18,2.18,2.29,2.25,2.39,2.27,2.21,2.53,2.23,2.23,2.21,2.30,2.26,2.07,2.11,2.08,2.11
214 VIBEHUB VIBEHUB $5,674,256 $0.0218 260,080,096 $103,939 5.65% 0.0243,0.0247,0.0261,0.0257,0.0252,0.0247,0.0239,0.0238,0.0240,0.0228,0.0230,0.0226,0.0233,0.0234,0.0235,0.0235,0.0229,0.0233,0.0229,0.0215,0.0219,0.0218,0.0205,0.0206,0.0205,0.0206,0.0205,0.0207
215 XTRABYTES XTRABYTES $5,636,209 $0.0131 430,000,000* $939 0.95% 0.0166,0.0153,0.0145,0.0138,0.0140,0.0139,0.0137,0.0135,0.0136,0.0133,0.0134,0.0133,0.0136,0.0139,0.0152,0.0146,0.0147,0.0145,0.0146,0.0147,0.0138,0.0139,0.0132,0.0129,0.0130,0.0127,0.0128,0.0128
216 ELECTRA ELECTRA $5,602,235 $0.000197 28,383,993,682 $86,186 -0.59% 0.00021539,0.00021064,0.00021147,0.00021123,0.00021113,0.00020987,0.00020598,0.00020424,0.00020705,0.00020119,0.00020279,0.00020008,0.00020403,0.00020446,0.00020702,0.00023990,0.00023521,0.00020616,0.00021078,0.00021900,0.00021706,0.00020899,0.00020939,0.00020972,0.00019786,0.00019503,0.00022104,0.00016759
217 WABI WABI $5,566,695 $0.1038 53,635,659 $58,353 4.8% 0.1187,0.1186,0.1246,0.1221,0.1181,0.1187,0.1131,0.1128,0.1142,0.1110,0.1109,0.1135,0.1119,0.1158,0.1167,0.1159,0.1130,0.1140,0.1135,0.1081,0.1071,0.1042,0.0983,0.0972,0.0989,0.0976,0.0964,0.1017
218 CLOAKCOIN CLOAKCOIN $5,464,822 $1.05 5,228,922* $79,942 3.85% 1.08,1.11,1.16,1.15,1.09,1.09,1.06,1.06,1.04,1.00,1.02,1.01,1.03,1.09,1.10,1.18,1.12,1.11,1.09,1.04,1.06,1.06,0.9991,1.03,1.01,0.9945,0.9878,0.9923
219 ZEEPIN ZEEPIN $5,441,418 $0.006138 886,448,561 $86,314 1.39% 0.005695,0.006682,0.007145,0.006933,0.005958,0.005706,0.006088,0.005906,0.005746,0.006677,0.006101,0.006459,0.005896,0.005632,0.005628,0.006123,0.006081,0.006016,0.006604,0.006226,0.005977,0.005697,0.005201,0.005146,0.005899,0.005348,0.005616,0.005240
220 ASCH ASCH $5,415,020 $0.0722 75,000,000* $946,288 2.95% 0.0642,0.0636,0.0649,0.0659,0.0664,0.0643,0.0683,0.0662,0.0661,0.0686,0.0648,0.0622,0.0652,0.0637,0.0640,0.0668,0.0671,0.0679,0.0693,0.0657,0.0660,0.0699,0.0710,0.0701,0.0702,0.0690,0.0724,0.0720
221 IOT CHAIN IOT CHAIN $5,350,901 $0.107 50,000,000* $2,036,598 -0.52% 0.1068,0.1074,0.1141,0.1111,0.1052,0.1068,0.1030,0.1036,0.1052,0.1007,0.1008,0.1003,0.1039,0.1041,0.1053,0.1012,0.1008,0.1038,0.1033,0.1048,0.1021,0.1110,0.1128,0.1071,0.1081,0.1047,0.1042,0.1049
222 LITECOIN CASH LITECOIN CASH $5,334,051 $0.008903 599,156,707 $179,714 0.18% 0.0101,0.0101,0.0103,0.0102,0.0102,0.009989,0.009866,0.009838,0.009739,0.009477,0.009221,0.009059,0.008720,0.008293,0.008516,0.009479,0.009301,0.009549,0.009244,0.009268,0.009240,0.009028,0.008989,0.008939,0.008869,0.008777,0.008756,0.008780
223 CLAMS CLAMS $5,312,845 $1.58 3,368,158* $4,090 -2.77% 1.77,1.71,1.72,1.77,1.69,1.68,1.54,1.54,1.58,1.54,1.50,1.69,1.65,1.69,1.64,1.66,1.69,1.68,1.64,1.66,1.66,1.63,1.60,1.59,1.62,1.55,1.56,1.54
224 SINGULARDTV SINGULARDTV $5,243,997 $0.00874 600,000,000 $185,383 0.08% 0.0102,0.0103,0.0106,0.0106,0.0102,0.0101,0.009881,0.009626,0.009609,0.008999,0.009125,0.008963,0.009017,0.009156,0.009360,0.009270,0.009048,0.009180,0.009206,0.008794,0.008758,0.008497,0.008420,0.008562,0.008707,0.008481,0.008453,0.008538
225 TIERION TIERION $5,192,430 $0.0121 428,481,269 $500,366 1.24% 0.0118,0.0120,0.0127,0.0123,0.0125,0.0121,0.0123,0.0119,0.0123,0.0116,0.0115,0.0118,0.0119,0.0131,0.0129,0.0130,0.0130,0.0130,0.0128,0.0122,0.0122,0.0121,0.0121,0.0121,0.0120,0.0119,0.0118,0.0118
226 BLACKCOIN BLACKCOIN $5,187,340 $0.0673 77,062,630* $183,762 -4.21% 0.0488,0.0562,0.0559,0.0571,0.0580,0.0608,0.0561,0.0555,0.0579,0.0600,0.0568,0.0591,0.0661,0.0647,0.0679,0.0640,0.0704,0.0720,0.0776,0.0774,0.0738,0.0735,0.0725,0.0694,0.0671,0.0673,0.0694,0.0670
227 ZCLASSIC ZCLASSIC $5,105,868 $0.9271 5,507,163 $30,382 6.2% 0.9835,0.9963,1.06,1.05,1.01,1.01,0.9794,0.9855,1.01,0.9436,0.9343,0.9288,0.9379,0.9535,0.9767,0.9816,0.9566,0.9665,0.9591,0.9110,0.9096,0.9129,0.8838,0.8749,0.8750,0.8726,0.8598,0.8829
228 PASCAL COIN PASCAL COIN $5,033,764 $0.2098 23,996,000 $52,029 4.24% 0.2416,0.2426,0.2522,0.2490,0.2429,0.2393,0.2333,0.2322,0.2299,0.2175,0.2131,0.2138,0.2157,0.2202,0.2290,0.2281,0.2133,0.2121,0.2129,0.2153,0.2154,0.2074,0.2025,0.2024,0.2017,0.2023,0.2017,0.2041
229 PRIMAS PRIMAS $4,811,132 $0.0913 52,692,565 $630,904 0.87% 0.0837,0.0915,0.0851,0.0808,0.0773,0.0928,0.0908,0.0863,0.0818,0.0738,0.0932,0.0962,0.0976,0.0820,0.0714,0.0888,0.0876,0.0849,0.0894,0.0766,0.0921,0.0908,0.0856,0.0879,0.0900,0.0897,0.0864,0.0910
230 BOTTOS BOTTOS $4,796,708 $0.009405 509,990,153 $222,409 -0.47% 0.0102,0.009636,0.0103,0.0101,0.009672,0.0102,0.0101,0.0109,0.009833,0.0104,0.0105,0.0103,0.0102,0.009988,0.009827,0.009615,0.009912,0.0101,0.0102,0.009973,0.0109,0.009271,0.009729,0.009653,0.009258,0.009203,0.009385,0.009078
231 NAPOLEONX NAPOLEONX $4,732,099 $0.1868 25,330,000 $61,292 5.22% 0.2728,0.2616,0.2683,0.2388,0.2423,0.2460,0.2538,0.2463,0.2583,0.2493,0.2473,0.2105,0.2191,0.2443,0.2520,0.2325,0.2441,0.2342,0.2370,0.2344,0.2275,0.2249,0.2001,0.1892,0.1779,0.1782,0.1782,0.1824
232 XAURUM XAURUM $4,713,641 $0.0371 127,133,648 $10,447 -6.78% 0.0405,0.0369,0.0402,0.0402,0.0398,0.0386,0.0401,0.0391,0.0402,0.0388,0.0368,0.0367,0.0391,0.0373,0.0391,0.0404,0.0415,0.0396,0.0398,0.0380,0.0382,0.0383,0.0393,0.0381,0.0395,0.0376,0.0369,0.0368
233 BLOX BLOX $4,672,456 $0.007121 656,173,039* $512,254 -0.04% 0.007404,0.007518,0.007902,0.008148,0.007606,0.007754,0.007374,0.007316,0.007642,0.007340,0.007427,0.007176,0.007224,0.008234,0.007724,0.007482,0.007290,0.007350,0.007304,0.007514,0.006933,0.007164,0.007014,0.006876,0.006169,0.006363,0.006830,0.006502
234 TIVALUE TIVALUE $4,633,687 $0.029 160,000,000* $246,267 -6.66% 0.0271,0.0274,0.0270,0.0284,0.0231,0.0248,0.0236,0.0247,0.0259,0.0258,0.0245,0.0255,0.0288,0.0286,0.0303,0.0296,0.0277,0.0290,0.0279,0.0281,0.0305,0.0293,0.0305,0.0293,0.0308,0.0304,0.0308,0.0301
235 LINDA LINDA $4,521,196 $0.000394 11,481,748,041 $10,016 7.25% 0.00039868,0.00040560,0.00042514,0.00042610,0.00041717,0.00041473,0.00041604,0.00043726,0.00041727,0.00040272,0.00040139,0.00040115,0.00041625,0.00044153,0.00042394,0.00041846,0.00041270,0.00041664,0.00040786,0.00041002,0.00042935,0.00040671,0.00035813,0.00038739,0.00036673,0.00035840,0.00037114,0.00036093
236 ION ION $4,515,481 $0.2055 21,967,819* $5,057 -0.44% 0.2128,0.2154,0.2270,0.2180,0.2114,0.2123,0.2083,0.2073,0.2120,0.2098,0.2062,0.2077,0.2213,0.2147,0.2232,0.2134,0.2115,0.2125,0.2107,0.2111,0.2128,0.2106,0.2025,0.2044,0.2063,0.2009,0.2012,0.2002
238 LYMPO LYMPO $4,431,301 $0.005882 753,347,989 $181,977 1.8% 0.006493,0.006487,0.006806,0.006684,0.006362,0.006460,0.006552,0.006832,0.006689,0.006483,0.006419,0.006504,0.006553,0.006580,0.006617,0.006594,0.006575,0.006594,0.006608,0.006317,0.006292,0.006003,0.005743,0.005800,0.005806,0.005792,0.005718,0.005790
239 AEON AEON $4,307,295 $0.2721 15,831,459 $46,933 6.94% 0.2257,0.2075,0.2369,0.2309,0.2258,0.2335,0.2176,0.2165,0.2255,0.2282,0.2270,0.2574,0.2577,0.2941,0.2526,0.2392,0.2418,0.2583,0.2488,0.2455,0.2351,0.2300,0.2253,0.2303,0.2538,0.2592,0.2621,0.2566
240 UNLIMITEDIP UNLIMITEDIP $4,303,835 $0.002869 1,500,000,000 $158,619 -5.44% 0.002712,0.002860,0.002958,0.002917,0.002971,0.002825,0.002809,0.002682,0.002787,0.002794,0.002851,0.003075,0.003050,0.002807,0.002907,0.002969,0.002917,0.003309,0.002969,0.003224,0.003255,0.003051,0.002716,0.002833,0.002879,0.003312,0.002962,0.002914
241 LEGOLAS EXCHANGE LEGOLAS EXCHANGE $4,287,893 $0.0334 128,224,679 $15,752 2.82% 0.0351,0.0350,0.0374,0.0366,0.0352,0.0361,0.0349,0.0410,0.0374,0.0364,0.0372,0.0404,0.0344,0.0363,0.0382,0.0376,0.0364,0.0350,0.0350,0.0345,0.0348,0.0334,0.0323,0.0324,0.0325,0.0319,0.0320,0.0324
242 DECENT DECENT $4,282,515 $0.0835 51,306,089* $174,751 -2.18% 0.0827,0.0853,0.0894,0.0848,0.0818,0.0772,0.0712,0.0716,0.0729,0.0738,0.0744,0.0776,0.0756,0.0790,0.0787,0.0770,0.0756,0.0766,0.0757,0.0754,0.0772,0.0822,0.0808,0.0821,0.0853,0.0842,0.0819,0.0829
243 PRESEARCH PRESEARCH $4,278,767 $0.0276 155,000,000 $15,375 3.12% 0.0299,0.0299,0.0311,0.0321,0.0310,0.0311,0.0305,0.0297,0.0302,0.0293,0.0289,0.0289,0.0284,0.0289,0.0292,0.0287,0.0283,0.0286,0.0283,0.0277,0.0280,0.0276,0.0272,0.0271,0.0264,0.0264,0.0263,0.0265
244 IHTCOIN IHTCOIN $4,262,595 $0.007625 559,013,823 $163,803 -2.98% 0.009513,0.009041,0.008762,0.008937,0.008659,0.008388,0.008270,0.008122,0.008247,0.008298,0.007985,0.007978,0.008054,0.008080,0.008046,0.008290,0.008131,0.008074,0.007985,0.007880,0.008166,0.008392,0.008140,0.008014,0.007940,0.007919,0.007740,0.007812
245 MEDISHARES MEDISHARES $4,205,294 $0.004205 1,000,000,000 $24,259 2.43% 0.004628,0.004560,0.004786,0.004641,0.004622,0.004484,0.004567,0.004533,0.004610,0.004427,0.004261,0.004350,0.004548,0.004537,0.004598,0.004550,0.004410,0.004479,0.004572,0.004313,0.004275,0.004260,0.004157,0.004149,0.004098,0.004108,0.004159,0.004284
246 ACHAIN ACHAIN $4,195,784 $0.00909 461,580,723* $420,277 -9.16% 0.009743,0.008806,0.009205,0.009392,0.008656,0.008500,0.008678,0.008811,0.009260,0.009697,0.009203,0.009430,0.009326,0.0102,0.0103,0.009449,0.009507,0.009843,0.0106,0.009173,0.009370,0.009828,0.009334,0.009460,0.009425,0.009646,0.009101,0.009774
247 BITCOIN GREEN BITCOIN GREEN $4,172,661 $0.6648 6,276,303 $8,793 1.24% 0.7393,0.7352,0.7757,0.7693,0.7590,0.7560,0.7060,0.7145,0.7234,0.6940,0.6792,0.6942,0.7303,0.7068,0.7157,0.7175,0.6774,0.6899,0.7273,0.7133,0.6939,0.6690,0.6444,0.6522,0.6557,0.6361,0.6987,0.6346
248 MERCURY MERCURY $4,167,223 $0.0417 100,000,000 $62,403 -1.31% 0.0512,0.0501,0.0522,0.0533,0.0501,0.0502,0.0492,0.0497,0.0478,0.0458,0.0461,0.0454,0.0464,0.0462,0.0475,0.0465,0.0454,0.0461,0.0468,0.0451,0.0443,0.0436,0.0427,0.0424,0.0422,0.0399,0.0393,0.0407
249 BLOCKTIX BLOCKTIX $4,131,886 $0.1033 40,000,000 $366,895 2.54% 0.1137,0.1137,0.1199,0.1192,0.1143,0.1153,0.1144,0.1133,0.1115,0.1081,0.1068,0.1084,0.1098,0.1113,0.1121,0.1103,0.1103,0.1120,0.1110,0.1090,0.1068,0.1066,0.1032,0.1016,0.1015,0.0998,0.0971,0.1016
250 TOKENCARD TOKENCARD $4,131,120 $0.1694 24,380,359 $204 -53.63% 0.3681,0.3274,0.3268,0.1663,0.3775,0.2465,0.2696,0.3121,0.3272,0.3154,0.3175,0.2567,0.2818,0.2931,0.2728,0.2761,0.2619,0.2804,0.2335,0.2770,0.2262,0.2010,0.2144,0.1875,0.4227,0.2000,0.3645,0.2239
251 SIMPLE TOKEN SIMPLE TOKEN $4,121,922 $0.0227 181,487,545* $320,787 4.24% 0.0216,0.0219,0.0229,0.0251,0.0235,0.0237,0.0231,0.0226,0.0234,0.0231,0.0237,0.0239,0.0241,0.0245,0.0251,0.0245,0.0238,0.0241,0.0236,0.0229,0.0229,0.0227,0.0221,0.0221,0.0216,0.0209,0.0217,0.0221
252 MOTHERSHIP MOTHERSHIP $4,115,570 $0.0294 140,000,000 $240 0.57% 0.0356,0.0353,0.0378,0.0370,0.0358,0.0324,0.0319,0.0303,0.0303,0.0294,0.0307,0.0307,0.0309,0.0319,0.0316,0.0313,0.0312,0.0315,0.0310,0.0298,0.0291,0.0296,0.0289,0.0290,0.0292,0.0287,0.0280,0.0286
253 STORIQA STORIQA $4,080,259 $0.000415 9,820,877,590 $266,879 3.11% 0.00060123,0.00060594,0.00064534,0.00065587,0.00063938,0.00060246,0.00059831,0.00059143,0.00059810,0.00056568,0.00057311,0.00058418,0.00057980,0.00058775,0.00059609,0.00058097,0.00057889,0.00056831,0.00053728,0.00048628,0.00049366,0.00043589,0.00042420,0.00043895,0.00040799,0.00040081,0.00040469,0.00041312
254 LAMDEN LAMDEN $4,040,582 $0.0284 142,215,728 $17,185 7.22% 0.0218,0.0208,0.0210,0.0270,0.0235,0.0218,0.0225,0.0235,0.0236,0.0204,0.0222,0.0217,0.0207,0.0215,0.0226,0.0262,0.0251,0.0240,0.0255,0.0236,0.0232,0.0232,0.0235,0.0250,0.0262,0.0257,0.0244,0.0246
255 SOPHIATX SOPHIATX $3,942,005 $0.0204 193,230,567 $103,783 -4.13% 0.0229,0.0225,0.0234,0.0234,0.0229,0.0229,0.0223,0.0224,0.0223,0.0217,0.0210,0.0208,0.0210,0.0214,0.0222,0.0222,0.0210,0.0213,0.0213,0.0207,0.0212,0.0211,0.0207,0.0210,0.0213,0.0207,0.0204,0.0197
256 HPB HPB $3,897,303 $0.2293 17,000,000* $1,447,328 1.49% 0.2587,0.2581,0.2585,0.2523,0.2449,0.2473,0.2428,0.2422,0.2381,0.2288,0.2241,0.2247,0.2224,0.2268,0.2266,0.2272,0.2228,0.2266,0.2257,0.2184,0.2179,0.2344,0.2224,0.2215,0.2259,0.2238,0.2215,0.2277
257 HTMLCOIN HTMLCOIN $3,837,828 $0.00005826 65,877,343,747 $20,338 -8.4% 0.00006409,0.00006187,0.00006091,0.00006122,0.00006236,0.00006103,0.00006042,0.00006359,0.00006475,0.00006387,0.00005377,0.00006774,0.00006357,0.00006389,0.00006206,0.00006399,0.00006299,0.00006304,0.00006255,0.00006279,0.00006331,0.00006192,0.00006250,0.00006615,0.00006361,0.00005087,0.00006119,0.00006096
258 LBRY CREDITS LBRY CREDITS $3,835,945 $0.0181 211,654,243 $17,759 1.07% 0.0197,0.0205,0.0216,0.0216,0.0208,0.0209,0.0207,0.0216,0.0214,0.0227,0.0230,0.0226,0.0222,0.0222,0.0229,0.0228,0.0214,0.0197,0.0199,0.0188,0.0186,0.0182,0.0186,0.0182,0.0179,0.0176,0.0177,0.0179
259 MELON MELON $3,833,301 $4.93 778,238 $8,439 7.28% 5.61,5.53,5.74,5.72,5.40,5.03,4.66,4.74,4.84,4.71,4.73,4.76,4.77,4.93,5.00,4.86,4.75,4.88,4.82,4.65,4.54,4.65,4.44,4.59,4.59,4.63,4.55,4.67
260 MINEXCOIN MINEXCOIN $3,831,087 $0.8093 4,733,935 $41,147 2.8% 0.5901,0.5910,0.6583,0.6439,0.6074,0.6193,0.6228,0.6201,0.6315,0.6049,0.6138,0.6307,0.6377,0.6950,0.7374,0.7677,0.7679,0.7754,0.8141,0.7293,0.7512,0.7961,0.8264,0.7911,0.7779,0.7882,0.8040,0.7887
261 LATOKEN LATOKEN $3,803,727 $0.0469 81,037,294 $1,241 1.34% 0.0413,0.0384,0.0422,0.0424,0.0409,0.0425,0.0416,0.0413,0.0411,0.0408,0.0403,0.0411,0.0422,0.0451,0.0445,0.0455,0.0434,0.0456,0.0444,0.0428,0.0445,0.0473,0.0461,0.0460,0.0463,0.0459,0.0473,0.0472
262 GLOBAL CURREN... GLOBAL CURREN... $3,798,852 $0.0361 105,087,752* $7,152 36.03% 0.0266,0.0268,0.0281,0.0253,0.0252,0.0288,0.0280,0.0261,0.0273,0.0259,0.0248,0.0258,0.0265,0.0244,0.0275,0.0257,0.0258,0.0249,0.0248,0.0242,0.0248,0.0233,0.0243,0.0263,0.0266,0.0354,0.0324,0.0357
263 EVEREX EVEREX $3,766,853 $0.1876 20,077,442 $306,316 2.35% 0.2045,0.2075,0.2196,0.2173,0.2113,0.2155,0.2068,0.2076,0.2080,0.2016,0.2017,0.1996,0.2029,0.2072,0.2070,0.2069,0.2150,0.2123,0.2101,0.1963,0.1966,0.1927,0.1831,0.1839,0.1838,0.1822,0.1831,0.1846
264 ETHERPARTY ETHERPARTY $3,763,805 $0.007121 528,528,202 $81,287 2.05% 0.007389,0.007653,0.008106,0.007991,0.007562,0.007517,0.007248,0.007222,0.007236,0.006931,0.007038,0.007090,0.007191,0.007310,0.007452,0.007307,0.007130,0.007343,0.007293,0.007027,0.007118,0.007280,0.006766,0.006873,0.006905,0.006814,0.006751,0.006828
265 YOYOW YOYOW $3,762,964 $0.0125 300,000,000 $37,965 1.53% 0.0133,0.0135,0.0154,0.0147,0.0141,0.0139,0.0134,0.0133,0.0131,0.0125,0.0127,0.0128,0.0129,0.0134,0.0134,0.0135,0.0131,0.0132,0.0132,0.0124,0.0124,0.0126,0.0121,0.0122,0.0123,0.0119,0.0120,0.0121
266 FEATHERCOIN FEATHERCOIN $3,737,250 $0.0169 220,767,240 $52,237 8.2% 0.0177,0.0173,0.0181,0.0181,0.0174,0.0177,0.0170,0.0169,0.0169,0.0168,0.0168,0.0168,0.0167,0.0169,0.0170,0.0168,0.0166,0.0166,0.0165,0.0161,0.0162,0.0163,0.0157,0.0155,0.0156,0.0152,0.0150,0.0153
267 BITCOIN ATOM BITCOIN ATOM $3,701,157 $0.2014 18,380,925 $63,269 -4.2% 0.2217,0.1940,0.1990,0.1996,0.1945,0.1945,0.2115,0.2093,0.2094,0.2057,0.2598,0.2557,0.2603,0.2707,0.2669,0.2665,0.2468,0.2257,0.2287,0.2231,0.2203,0.2179,0.2141,0.2098,0.2102,0.2079,0.2033,0.2008
268 BULWARK BULWARK $3,700,343 $0.2512 14,731,816 $7,965 8.42% 0.2855,0.2797,0.2881,0.2953,0.2814,0.2879,0.2951,0.2797,0.2584,0.2539,0.2651,0.2505,0.2585,0.2683,0.2628,0.2542,0.2473,0.2396,0.2539,0.2468,0.2417,0.2359,0.2331,0.2317,0.2313,0.2322,0.2283,0.2257
269 SHIFT SHIFT $3,665,231 $0.289 12,680,452* $9,737 3.98% 0.2517,0.2806,0.2994,0.2699,0.2654,0.2685,0.2731,0.2694,0.2718,0.2787,0.2790,0.2828,0.2888,0.2828,0.2844,0.2721,0.2870,0.2990,0.2834,0.2700,0.2930,0.2822,0.2788,0.2801,0.2765,0.2718,0.2668,0.2633
270 NUMERAIRE NUMERAIRE $3,633,530 $2.69 1,352,480 $14,930 -6.38% 2.71,2.66,2.83,2.69,2.68,2.81,2.72,2.69,2.66,2.79,2.64,2.70,2.64,2.69,2.87,2.82,2.67,2.70,3.05,2.99,2.69,2.74,2.90,2.79,2.87,2.83,2.69,2.57
271 HAVVEN HAVVEN $3,628,625 $0.0541 67,060,807 $66,084 1.95% 0.0462,0.0460,0.0481,0.0518,0.0519,0.0487,0.0491,0.0522,0.0522,0.0562,0.0536,0.0521,0.0587,0.0632,0.0607,0.0621,0.0590,0.0608,0.0591,0.0577,0.0591,0.0560,0.0524,0.0504,0.0530,0.0486,0.0501,0.0531
272 VIBERATE VIBERATE $3,606,513 $0.0201 178,999,797 $987,176 3.42% 0.0215,0.0218,0.0240,0.0229,0.0216,0.0221,0.0212,0.0212,0.0211,0.0206,0.0207,0.0206,0.0210,0.0212,0.0214,0.0217,0.0211,0.0218,0.0218,0.0202,0.0198,0.0198,0.0191,0.0193,0.0195,0.0198,0.0198,0.0200
273 APPCOINS APPCOINS $3,583,983 $0.0358 100,054,317 $30,681 1.3% 0.0397,0.0400,0.0425,0.0413,0.0400,0.0388,0.0383,0.0379,0.0385,0.0371,0.0372,0.0372,0.0377,0.0381,0.0388,0.0391,0.0387,0.0385,0.0382,0.0367,0.0368,0.0361,0.0346,0.0346,0.0354,0.0345,0.0340,0.0350
274 PEERPLAYS PEERPLAYS $3,562,967 $0.7929 4,493,365* $216,406 -3.84% 0.9323,0.9491,0.8700,0.9280,0.9108,0.8979,0.8735,0.8371,0.7632,0.6459,0.8864,0.8157,0.8365,0.8735,0.8475,0.8539,0.8582,0.8924,0.8896,0.8395,0.8280,0.8360,0.8143,0.8220,0.8243,0.8068,0.8002,0.7834
275 UNIKOIN GOLD UNIKOIN GOLD $3,561,632 $0.0249 143,272,371 $19,487 -0.11% 0.0251,0.0244,0.0251,0.0272,0.0261,0.0264,0.0276,0.0257,0.0245,0.0248,0.0238,0.0234,0.0231,0.0237,0.0240,0.0240,0.0235,0.0241,0.0243,0.0232,0.0266,0.0257,0.0259,0.0255,0.0249,0.0243,0.0244,0.0242
276 TE-FOOD TE-FOOD $3,536,679 $0.006986 506,261,875 $8,941 4.71% 0.007167,0.007318,0.007864,0.008045,0.007450,0.007499,0.007836,0.007665,0.007644,0.007431,0.007529,0.007865,0.007970,0.008314,0.008162,0.008045,0.007810,0.008247,0.008347,0.007726,0.007935,0.007883,0.007354,0.007000,0.006626,0.007079,0.006959,0.007041
277 AIRSWAP AIRSWAP $3,529,947 $0.0235 150,000,000 $175,046 0.57% 0.0273,0.0284,0.0297,0.0294,0.0264,0.0264,0.0258,0.0259,0.0269,0.0256,0.0247,0.0250,0.0254,0.0257,0.0257,0.0257,0.0255,0.0264,0.0260,0.0242,0.0243,0.0241,0.0230,0.0234,0.0233,0.0228,0.0226,0.0232
278 POLYBIUS POLYBIUS $3,527,761 $0.8887 3,969,565 $1,799 -8.17% 1.15,1.17,1.25,1.23,1.13,1.15,1.09,1.04,1.09,1.08,1.20,1.08,1.04,1.20,0.9786,0.9502,1.06,1.01,1.12,1.10,0.9768,1.03,1.07,1.06,0.9675,1.03,1.08,0.9056
279 SPANKCHAIN SPANKCHAIN $3,526,001 $0.0118 300,043,386 $7,690 1.18% 0.0147,0.0145,0.0144,0.0145,0.0145,0.0148,0.0147,0.008669,0.0133,0.0134,0.0137,0.0127,0.0131,0.0127,0.0129,0.0127,0.0127,0.0126,0.0118,0.0116,0.0112,0.0112,0.0118,0.0115,0.0116,0.0116,0.0114,0.0114
280 MONETHA MONETHA $3,506,749 $0.0161 218,271,923 $78,305 1.66% 0.0183,0.0183,0.0197,0.0194,0.0180,0.0184,0.0178,0.0173,0.0177,0.0164,0.0163,0.0168,0.0173,0.0180,0.0181,0.0176,0.0170,0.0176,0.0173,0.0163,0.0165,0.0164,0.0155,0.0158,0.0158,0.0157,0.0155,0.0155
281 EVERUS EVERUS $3,481,593 $0.006658 522,930,589 $6,015 12.73% 0.005625,0.006139,0.005925,0.006177,0.005857,0.005460,0.006054,0.005988,0.005304,0.005666,0.005771,0.005703,0.005813,0.005545,0.005616,0.006076,0.005720,0.005813,0.006048,0.005742,0.005743,0.005723,0.005726,0.005720,0.005898,0.005730,0.006038,0.006544
282 RIALTO RIALTO $3,412,718 $0.0415 82,189,806 $1,525 -3.29% 0.0474,0.0466,0.0469,0.0469,0.0459,0.0451,0.0504,0.0517,0.0514,0.0510,0.0540,0.0517,0.0554,0.0504,0.0498,0.0519,0.0284,0.0430,0.0416,0.0442,0.0440,0.0433,0.0425,0.0413,0.0431,0.0408,0.0414,0.0396
283 INFINITECOIN INFINITECOIN $3,404,768 $0.00003758 90,596,274,910 $47,704 0.51% 0.00004384,0.00004461,0.00004640,0.00004427,0.00004338,0.00004017,0.00003942,0.00003589,0.00003945,0.00003901,0.00003889,0.00003399,0.00003954,0.00003946,0.00004071,0.00003698,0.00003971,0.00003935,0.00003895,0.00003625,0.00003876,0.00003908,0.00003883,0.00003487,0.00003721,0.00003641,0.00003625,0.00003322
284 COBINHOOD COBINHOOD $3,397,703 $0.008704 390,345,846 $60,336 12.17% 0.008657,0.008157,0.009326,0.008971,0.008708,0.008987,0.008523,0.008559,0.008586,0.008720,0.008684,0.008819,0.008743,0.008826,0.008662,0.008884,0.008827,0.008780,0.008558,0.008441,0.008549,0.008655,0.007543,0.007763,0.007576,0.007620,0.008173,0.008441
285 UNIVERSA UNIVERSA $3,352,952 $0.001814 1,848,760,649 $3,290 -4.75% 0.002418,0.002257,0.002473,0.002528,0.002501,0.002470,0.002470,0.002380,0.002468,0.002519,0.002444,0.002428,0.002440,0.002217,0.002186,0.002266,0.002200,0.002146,0.002084,0.002037,0.002014,0.001797,0.001858,0.001778,0.001903,0.001789,0.001756,0.001764
286 NANJCOIN NANJCOIN $3,312,363 $0.000171 19,361,889,557 $2,182 -1.56% 0.00014720,0.00016091,0.00017485,0.00018774,0.00016193,0.00015551,0.00016682,0.00017301,0.00016809,0.00016682,0.00015734,0.00016492,0.00017512,0.00017374,0.00016994,0.00017115,0.00016178,0.00017572,0.00017361,0.00017025,0.00016917,0.00016661,0.00016346,0.00016221,0.00017404,0.00016848,0.00016882,0.00016643
287 SWISSBORG SWISSBORG $3,306,198 $0.005742 575,821,133 $40,370 3.21% 0.005376,0.005338,0.005814,0.005677,0.005496,0.005387,0.005491,0.005465,0.005420,0.005310,0.005385,0.005488,0.005562,0.005726,0.005679,0.005676,0.005589,0.005687,0.005719,0.005595,0.005627,0.005650,0.005530,0.005587,0.005607,0.005505,0.005507,0.005598
288 BISMUTH BISMUTH $3,274,326 $0.2282 14,345,910 $5,049 -1.16% 0.2417,0.2424,0.2487,0.2508,0.2490,0.2484,0.2445,0.2452,0.2513,0.2418,0.2465,0.2348,0.2441,0.2434,0.2508,0.2462,0.2407,0.2431,0.2375,0.2215,0.2212,0.2194,0.2226,0.2198,0.2306,0.2259,0.2242,0.2292
289 PAYPIE PAYPIE $3,193,956 $0.0387 82,500,000 $354 57.15% 0.0665,0.0593,0.0689,0.0690,0.0626,0.0652,0.0543,0.0849,0.0621,0.0594,0.0326,0.0456,0.0400,0.0381,0.0269,0.0472,0.0623,0.0620,0.0657,0.0567,0.0638,0.0409,0.0452,0.008196,0.0276,0.0289,0.0285,0.0285
290 LUNYR LUNYR $3,067,913 $1.34 2,297,853 $89,639 3.54% 1.41,1.43,1.50,1.47,1.40,1.39,1.36,1.39,1.38,1.34,1.33,1.32,1.33,1.36,1.35,1.38,1.34,1.38,1.38,1.34,1.38,1.38,1.31,1.29,1.29,1.27,1.29,1.29
291 PRIMALBASE PRIMALBASE $3,048,046 $2,438 1,250 $3,717 -13.65% 4723,4238,3434,4076,4406,3971,3104,3898,3869,3682,3809,3133,3302,2493,3057,3180,2957,2979,2998,2518,3011,2969,2981,2954,2884,2893,2821,2803
292 ADTOKEN ADTOKEN $3,023,678 $0.005039 600,000,000 $74,515 4.04% 0.005407,0.005414,0.005782,0.006149,0.005658,0.005633,0.005570,0.005399,0.005385,0.005201,0.005240,0.005236,0.005332,0.005307,0.005380,0.005341,0.005335,0.005357,0.005372,0.005106,0.005013,0.004959,0.004895,0.004905,0.004848,0.004636,0.004593,0.004752
293 AERON AERON $3,017,698 $0.2321 13,000,000 $1,181,366 3.38% 0.2417,0.2485,0.2606,0.2578,0.2474,0.2504,0.2410,0.2362,0.2387,0.2324,0.2326,0.2313,0.2343,0.2426,0.2462,0.2488,0.2429,0.2527,0.2556,0.2381,0.2387,0.2301,0.2231,0.2264,0.2240,0.2241,0.2328,0.2290
294 PHORE PHORE $3,000,773 $0.1931 15,542,126* $91,383 0.75% 0.1799,0.1984,0.2009,0.2131,0.1911,0.1918,0.1903,0.1892,0.1908,0.1788,0.2323,0.1689,0.1846,0.1717,0.1728,0.1997,0.2001,0.1755,0.2222,0.1879,0.1966,0.1961,0.1906,0.1915,0.1918,0.1833,0.1824,0.1898
295 DIAMOND DIAMOND $2,991,776 $0.9807 3,050,578 $3,215 1.52% 1.04,1.05,1.05,1.08,1.09,1.06,1.05,1.03,1.02,1.02,1.00,1.00,1.01,1.02,1.03,1.06,1.04,1.03,1.01,0.9934,0.9815,0.9997,0.9690,0.9648,0.9619,0.9528,0.9518,0.9256
296 INK INK $2,977,347 $0.005955 500,000,000 $3,143,593 -1.94% 0.005889,0.005879,0.005891,0.005900,0.004506,0.005835,0.005857,0.005832,0.005933,0.005931,0.005975,0.005953,0.006082,0.005994,0.005967,0.005973,0.005966,0.006009,0.006021,0.006001,0.006141,0.004949,0.005958,0.006196,0.005989,0.006066,0.006214,0.005992
297 GAMECREDITS GAMECREDITS $2,966,222 $0.0425 69,836,100 $35,927 -14.58% 0.0560,0.0546,0.0584,0.0553,0.0550,0.0548,0.0513,0.0515,0.0504,0.0511,0.0537,0.0537,0.0548,0.0552,0.0541,0.0540,0.0523,0.0522,0.0516,0.0503,0.0501,0.0491,0.0474,0.0527,0.0498,0.0487,0.0491,0.0441
298 REVOLUTIONVR REVOLUTIONVR $2,959,917 $0.0141 210,000,000* $19,710 0.79% 0.0155,0.0159,0.0165,0.0158,0.0154,0.0154,0.0152,0.0156,0.0153,0.0147,0.0150,0.0148,0.0153,0.0156,0.0158,0.0155,0.0142,0.0149,0.0146,0.0143,0.0144,0.0145,0.0138,0.0142,0.0140,0.0140,0.0143,0.0141
299 BEZOP BEZOP $2,911,307 $0.0533 54,634,684 $867,280 -7.81% 0.0439,0.0439,0.0394,0.0381,0.0423,0.0390,0.0373,0.0370,0.0365,0.0394,0.0433,0.0438,0.0472,0.0503,0.0506,0.0505,0.0553,0.0555,0.0557,0.0530,0.0566,0.0551,0.0587,0.0576,0.0578,0.0533,0.0491,0.0484
300 HYPERPAY HYPERPAY $2,898,551 $0.001367 2,120,000,000* $8,717 -7.79% 0.001354,0.001440,0.001455,0.001453,0.001448,0.001446,0.001444,0.001444,0.001438,0.001392,0.001417,0.001700,0.001588,0.001609,0.001579,0.001553,0.001459,0.001453,0.001445,0.001435,0.001429,0.001415,0.001414,0.001433,0.001483,0.001415,0.001343,0.001354
 Top Gainers
RankNamePrice% Chg
 • READ READ $0.003272 13.29%
 • RUFF RUFF $0.0143 12.66%
 • SDA SDA $0.005228 12.25%
 • CZR CZR $0.003583 8.42%
 • MEET MEET $0.006882 6.82%
 • INK INK $0.005942 5.37%
 • IPT IPT $0.00151 5.31%
 • INT INT $0.0234 4.24%
 • LEDU LEDU $0.003821 126.53%
 • RDC RDC $0.00000684 95.38%
 • LBTC LBTC $5.16 85.25%
 • NGOT NGOT $0.002634 81.93%
 • FREC FREC $0.000854 62.69%
 • BEAT BEAT $0.001785 61.44%
 • GNX GNX $0.0253 61.27%
 • EAI EAI $0.006714 32.44%
 • CZR CZR $0.003583 39.04%
 • IXT IXT $0.0647 37.38%
 • HOTC HOTC $0.002952 36.43%
 • SAFE SAFE $1.27 33.23%
 • BOT BOT $0.0352 25.63%
 • BTX BTX $0.3463 25.53%
 • GNX GNX $0.0253 24.97%
 • SPC SPC $0.0104 21.6%
 Top Losers
RankNamePrice% Chg
 • BCX BCX $0.003237 -21.52%
 • SAFE SAFE $1.27 -14.42%
 • TCH TCH $0.000651 -13.75%
 • UIP UIP $0.00289 -13.71%
 • BOT BOT $0.0352 -12.98%
 • MUSK MUSK $0.001765 -9.97%
 • LBTC LBTC $5.16 -8.38%
 • IPC IPC $0.2082 -6.05%
 • GOD GOD $2.24 -60.56%
 • EGO EGO $0.000197 -56.82%
 • SIC SIC $0.000121 -38.59%
 • KWH KWH $0.00009395 -37.03%
 • WC WC $0.7259 -35.73%
 • AFC AFC $0.0534 -31.88%
 • GER GER $0.000205 -27.46%
 • CST CST $0.0104 -27.29%
 • TCH TCH $0.000651 -95.9%
 • TEAM TEAM $0.004101 -82.7%
 • EPC EPC $0.002239 -44.49%
 • BTH BTH $0.0213 -41.71%
 • BTP BTP $0.1247 -40.02%
 • MOAC MOAC $0.4321 -33.26%
 • RHOC RHOC $0.0238 -29.37%
 • 1ST 1ST $0.0235 -27.52%
 News
 • 11-29-201821:25

  The Key to Staying Profitable When Mining Revealed by Software Startup View

 • 11-29-201807:45

  Huobi Cryptocurrency Exchange Launches Derivative Market View

 • 11-29-201805:05

  Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar, EOS, Litecoin: Price Analysis, Nov. 28 View

 • 11-29-201805:05

  Trezor One Wallets Forgery Reveals New Techniques Used to Steal Crypto View

 • 11-28-201821:10

  Canada: Birks Group Jewelry Retail Giant Begins Accepting Bitcoin in Eight Locations View

 • 11-28-201818:15

  Nasdaq Partners with VanEck to Release ‘Regulated, Surveilled’ Digital Assets Products View

 • 11-28-201807:31

  NYSE Chair Says Survival of Digital Currencies Is ‘Unequivocal’ View

 • 11-28-201806:29

  Crypto Exchange Bitstamp to Integrate New Platform for Market Monitoring View

 • 11-27-201823:07

  A Site Enabling Anyone to Buy Bitcoin Using 300 Payment Methods Says the Demand is Growing View

 • 11-27-201820:09

  BitPay’s Copay Wallet Compromised by Malicious Code, Firm Issues Advice for Users View

 • more +
 • 币投行 06-28 00:30

  1998年法国夺冠,2002年法国小组出局2006年意大利夺冠,2010年意大利小组出局2010年西班牙夺冠,2014年西班牙小组出局2014年德国夺冠,2018年小组赛德国出局德国 卫冕冠军魔咒 简直神了…… ​ ​​​​ View

 • 币投行 06-28 00:11

  德国VS韩国,虽然韩国犯规比较多,但这不是德国出局的理由。一代战车德国不要慌,像比特币一样,早晚会王者归来 ​​​​ View

 • 莱特币 06-28 00:07

  #德国韩国# 德国韩国,韩国犯规,德国出局。 L莱特币的秒拍视频 ​​​​ View

 • 比特吴 06-28 00:03

  BK资本创始人说:比特币价格已见底,人民币面临贬值风险,人们会更愿意将资金防盗比特币中;今天玩客云可暴涨52%是不是很疯狂有粉丝要买一万枚比特币,这是目前问买比特币最大的单了; ​​​​ View

 • 比特吴 06-27 23:59

  #比特吴晚间资讯# 晚间新闻来了~今天信息量有点大呀。 ​​​​ View

 • AICoin_com 06-27 23:50

  【AICoin 6月27日行情上新】(新增29交易对,涉及9平台)> 即将开启在开启瞬间,AICoin 为您实时更新行情【OKEx】CVT/BTC、CVT/ETH、CVT/USDT(6月28日16:00开启)【币安】NAS/BNB、NAS/BTC、NAS/ETH (6月28日16:00开启)【HADAX】SEXC/BTC、SEXC/ETH(6月28日15:00开启)...展开全文c View

 • 比特币黄金分析师 06-27 23:33

  去年牛市一位群友指点我离开比特币期货转做山寨币现货,他说:“期货市场不像现货市场,它是零和博弈,有人活就必须有人死。”事实证明他说的没错,现货市场不是零和博弈,而是大家一起死 ​​​​ View

 • 区块链财富 06-27 23:25

  空单好像拿得有点久了,考虑平了 ​​​​ View

 • 比特币区块链 06-27 23:03

  在不久的将来,人们对加密技术的兴趣将翻一番 ​​​​ View

 • 比特币区块链 06-27 23:02

  海外言论:熊市之下内行人依旧"嘴硬"? ​​​​ View

 • more +
 Volume Rankings
RankNameVolume (24h)
 Recently Added
NamePrice% 24HTime
 • FOAM FOAM $0.0314 -1.82% 5 Days Ago
 • Social Activity Token SAT $0.001141 -31.97% 6 Days Ago
 • Bitcoin Lightning BLTG ? 0% 10 Days Ago
 • Machine Xchange Coin MXC $0.007837 4.64% 10 Days Ago
 • QuadrantProtocol EQUAD $0.001261 14.02% 12 Days Ago
 • Online OIO $0.001784 -21.29% 13 Days Ago
 • nOS NOS $0.0379 1.41% 16 Days Ago
 • BitNautic Token BTNT $0.004582 -11.52% 18 Days Ago
 • Blockchain Certified Data Token BCDT ? 0% 18 Days Ago
 • BEAT BEAT $0.001785 61.44% 19 Days Ago
Mobile Site
©     Allcmc.com